Politika privatnosti

PRAVILA KORIŠĆENJA PODATAKA O LIČNOSTI

[POLITIKA PRIVATNOSTI]

UVODNE ODREDBE

  1. Privredno društvo FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Mihajla Pupina 165D, matični broj: 21611158,PIB: 112121608, sa registrovanom adresom za prijem pošte u Beogradu – Novom Beogradu, u ulici Mihaila Pupina br. 165d, obaveštava sva lica čije će lične podatke prikupljati i obrađivati, da će obrada ličnih podataka biti vršena u skladu sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima, kao i u skladu sa pravilima koja su sadržana u ovim Pravilima korišćenja podataka o ličnosti [u daljem tekstu: Pravila].
  1. FLEET MANAGEMENT TEAM je pravno lice koje se bavi deltanošću davanja pokretnih stvari u kratkoročni i dugoročni zakup, organizovanjem pružanja dodatnih pratećih usluga koje su kompatibilne sa poslovnom delatnošću kao što su osiguranje, održavanje, servisiranje i zamene pneumatika na zakupljenim vozilima kao i prodajom polovnih motornih vozila, pa se  u većini poslovnih aktivnosti vezanih za obavljanje navedenih delatnosti nalazi u ulozi rukovaoca podacima o ličnosti, te samostalno ili zajedno sa drugim rukovaocima određuje svrhu i način obrade podataka, dok u pojedinim aktivnostima može biti obrađivač koji obrađuje podatke o ličnosti u ime nekog drugog rukovaoca. U situacijama kada se FLEET MANAGEMENT TEAM nalazi u ulozi obrađivača podataka o ličnost za nekog drugog rukovaoca, obrada podataka se vrši u skladu sa ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom kojim se regulišu pitanja obrade i zaštite podataka o ličnosti, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti [„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon].
  1. Pravila su objavljena na internet stranici FLEET MANAGEMENT TEAM www.fmtfiscal.rs radi što potpunijeg obaveštavanja svih lica na koji način vrši obradu podataka o ličnosti i to: [1] na koji način se lični podaci prikupljaju, obrađuju i štite, [2] način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose, [3] o međunarodno prihvaćenim standardima u obradi i zaštiti podataka o ličnosti.
  1.  Svrha ovih Pravila jeste da se utvrde osnovna načela za zaštitu ličnih podataka prilikom njihovog prikupljanja. Prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti FLEET MANAGEMENT TEAM se pridržava načela propisanih članom 5. Zakona, tako što će se lični podaci:

1.5. O zaštiti podataka o ličnosti se u Republici Srbiji stara Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti [u daljem tekstu: Poverenik] čije je sedište u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 15. Kontakt podaci Poverenika su: e-mail adresa: office@poverenik.rs, telefon: +381 11 34 08 900, internet stranica: www.poverenik.rs

ZNAČENJE IZRAZA UPOTREBLJENIH U PRAVILIMA

2.1. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Pravilima imaju značenje kako je to navedeno u daljem tekstu:

Rukovalac: FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd, . Gavrila Principa bb, matični broj: 21611158, PIB: 112121608,

email: _________________kontakt telefon: _______________________

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Nikola Ivošević, e-mail adresa: ____________________, kontakt telefon: ____________________

Podatak o ličnosti - svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta

Lice na koje se podaci odnose - fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Obrada podataka o ličnosti - svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada)

Ograničavanje obrade - označavanje pohranjenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti;

Profilisanje - svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja

Pseudonimizacija - obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu

Zbirka podataka - svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama

Obrađivač - fizičko ili pravno lice koji obrađuje podatke o ličnosti u ime FLEET MANAGEMENT TEAM;

Primalac - fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade

Treća strana - fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača

Pristanak - svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose

Povreda podataka o ličnosti -  povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani

Organ vlasti - državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja

Nadležni organi         

[1] organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti;

[2] pravno lice koje je za vršenje poslova iz tačke [1]  ovlašćeno Zakonom

PRIMENA PRAVILA

3.1. Pravila se primenjuju na sve radnje prikupljanja i obrade podataka o ličnosti zaposlenih lica, potencijalnih zaposlenih lica – kandidata [potencijalnih budućih zaposlenih], zakupaca koji su fizička lica, zakonskih zastupnika zakupaca koji su pravna lica, jemaca koji su fizička lica odnosno zakonskih zastupnika jemaca koji su pravna lica, fizičkim licima kojima se po nalogu zakupaca izdaju ovlašćenja za korišćenje zakupljenih vozila ili realizaciju prava iz zaključenih Ugovora o zakupu, fizičkih lica koja sa FLEET MANAGEMENT TEAM zaključuju ugovore o kupovini polovnih vozila, kao i drugih lica koja su saglasna da se njihovi lični podaci koriste za prijem marketinških poruka i lica koja koriste naloge FLEET MANAGEMENT TEAM na društvenim mrežama, u svemu u skladu sa ovim Pravilima.

3.2. FLEET MANAGEMENT TEAM  prikuplja, obrađuje i čuva samo Zakonom propisan minimum podataka o ličnosti, i to putem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera sve kako bi se ostvarila svrha zbog koje se podaci prikupljaju i obrađuju.

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

4.1. FLEET MANAGEMENT TEAM obrađuje samo minimalnu količinu podataka o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe i to:

NAČIN PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

5.1. FLEET MANAGEMENT TEAM prikuplja podatke o ličnosti neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i to:

5.2. U slučaju posrednog prikupljanja podataka o ličnosti, FLEET MANAGEMENT TEAM će se prethodno informisati, ukoliko je to moguće i izvodljivo u konkretnom slučaju, o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da lične podatke o drugom licu obelodani FLEET MANAGEMENT TEAM na korišćenje i dalju obradu. Lice koje daje lične podatke o drugom licu, dužno je da o tome obavesti lice čije je lične podatke dalo FLEET MANAGEMENT TEAM, kao i da to lice informiše o svim bitnim aspektima obrade, u svemu u skladu sa članom 24. Zakona.

PRIKUPLJANJE I OBRADA POSEBNIH PODATAKA O LIČNOSTI

6.1. FLEET MANAGEMENT TEAM ne prikuplja i ne obrađuje podatke o ličnosti koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, te ne vrši obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica, a koji podaci su članom 17. Zakona definisani kao posebni podaci o ličnosti.

PRAVNI OSNOV PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

7.1. U skladu sa članom 12. Zakona obrada je zakonita, odnosno podaci se od lica prikupljaju kada je ispunjen jedan od sledećih uslova zakonitosti prikupljanja i obrade podataka i to:

SVRHA OBRADE 

8.1. U konkretnom slučaju, FLEET MANAGEMENT TEAM prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

8.2. FLEET MANAGEMENT TEAM u skladu sa načelima i odredbama sadržanim u ovim Pravilima prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, u zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, radi:

ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

9.1. Prikupljeni podaci o ličnosti se čuvaju u periodu u kojem je neophodno da se ispuni svrha obrade podataka o ličnosti, radi koje obrade su podaci o ličnosti i prikupljeni, te se u skladu sa tim:

AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILISANJE

10.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka FLEET MANAGEMENT TEAM doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući ali ne ograničavajući se na  profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj, osim ako je ta odluka:

10.2. FLEET MANAGEMENT TEAM primenjuje odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, a najmanje prava: [1] da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom FLEET MANAGEMENT TEAM u donošenju odluke, [2] pravo lica na koje se podaci odnose da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom FLEET MANAGEMENT TEAM, kao i [3] pravo lica na koje se podaci odnose da ospori odluku pred ovlašćenim licem FLEET MANAGEMENT TEAM.

BEZBEDNOST OBRADE

11.1. Svi lični podaci koje prikuplja i obrađuje FLEET MANAGEMENT TEAM čuvaju se u papirnom i elektronskom obliku. Radi zaštite bezbednosti prikupljenih podataka o ličnosti FLEET MANAGEMENT TEAM primenjuje sve neophodne i primenjive organizacione, tehničke i kadrovske mere u svemu u skladu sa Zakonom i to putem:

PRAVA LICA ČIJI SE LIČNI PODACI OBRAĐUJU

12.1. Svako lice čiji se lični podaci prikupljaju i obrađuju ima pravo da u trenutku prikupljanja podataka bude obavešteno tj. da mu budu pružene sve Zakonom utvrđene informacije iz člana 23. u koje spadaju informacije o:

12.2. Pored obaveštavanja, svako lice od koga se prikupljaju i dalje obrađuju podaci o ličnosti ima i sledeća prava:

12.3. FLEET MANAGEMENT TEAM je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju po osnovu podnetog zahteva za ostvarivanje navedenih prava, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, pri čemu taj rok može biti produžen za još 60 dana, sve ukoliko je to neophodno imajući u vidu složenost zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje lice na koje se podaci odnose biće obavešteno u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

12.4. O razlozima za nepostupanje FLEET MANAGEMENT TEAM je dužan da obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

12.5. Sve navedene informacije se pružaju licu na koje se odnose lični podaci bez naknade. Samo u slučaju očigledne neosnovanosti ili preteranog zahteva, a posebno ako se jedan te isti zahtev stalno ponavlja, FLEET MANAGEMENT TEAM može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacija, tj. postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu, u svemu u skladu sa svojom diskrecionom odlukom.

12.6. Lice na koje se lični podaci odnose ima pravo da ukoliko smatra da mu se prava garantovana pozitivnim propisima Republike Srbije krše da se obrati Povereniku.

POVERAVANJE RADNJI OBRADE 

13.1. Kao rukovalac podacima o ličnosti, FLEET MANAGEMENT TEAM može lične podatke dostavljati i trećim licima koja se bave pružanjem komplementarnih usluga, kao što su osiguravajuća društva, serviseri kojima je povereno vršenje ugovorenih usluga servisiranja vozila, lica ovlašćena za obavljanje tehničkih pregleda na zakupljenim vozilima, licima kojima je povereno vršenje usluga održavanja pneumaticima na vozilima kao i drugim licima kojima bude povereno pružanje dodatnih usluga po izboru klijenta FLEET MANAGEMENT TEAM. Kao obrađivač može biti određeno samo ono lice koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa propisima, kao i da se obezbedi zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

13.2. Obrada od strane obrađivača je uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom, koji obavezuje obrađivača da postupa u skladu sa Zakonom i koji uređuje sve druge bitne elemente obrade. Primera radi, obrađivači mogu biti privredna društva koja se bave pružanjem IT usluga [održavanje informaciono-komunikacionih sistema ili društva koja rade na internet prezentaciji], kao i druga lica koja u ime i za račun FLEET MANAGEMENT TEAM vrše određene radnje obrade kao što je računovodstvena agencija koja vrši obradu zarada zaposlenih.

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI KORISNICIMA I TREĆIM LICIMA

14.1. Prenos podataka o ličnosti se vrši kada postoji zakonska obaveza njihovog dostavljanja po zahtevu nadležnog državnog organa. Pored toga, FLEET MANAGEMENT TEAM  može lične podatke dostaviti i svojim poslovnim partnerima kada je to neophodno za realizaciju njihovih poslovnih odnosa, a sve na osnovu ugovora kojim se u skladu sa propisima reguliše bezbednost podataka o ličnosti.

IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

15.1. Iznošenje podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije dopušten je u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti i to u zemlje ili međunarodne organizacije u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti i to u državama i međunarodnim organizacijama:

EVIDENCIJA RADNJI OBRADE

16.1. Elektronska evidencija o radnjama obrade za koje je FLEET MANAGEMENT TEAM kao rukovalac odgovoran sadrži informacije o:

OBAVEŠTAVANJE O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI

17.1. O povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica, FLEET MANAGEMENT TEAM je dužan da obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju da FLEET MANAGEMENT TEAM ne postupi u navedenom roku od 72 časa od saznanja za učinjenu povredu, dužan je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio u tom roku. Pored obaveštavanja Poverenika, FLEET MANAGEMENT TEAM je dužan da obavesti i lice na koje se podaci odnose i na jasan i razumljiv način opiše prirodu povrede podataka.

17.2. FLEET MANAGEMENT TEAM nije dužan da obavesti lice o povredi podataka o ličnosti ako:

PRAVILA KORIŠĆENJA KOLAČIĆA [COOKIES]

18.1. Kolačići predstavljaju male tekstualne datoteke sa podacima koji se skladište na računaru odnosno drugom uređaju kojim se pristupa internet prezentaciji i koji omogućavaju praćenje i analizu ponašanja korisnika internet prezentacije radi personalizacije sadržaja na internet stranici FLEET MANAGEMENT TEAM. Ukoliko je upotrebom kolačića moguće identifikovanje korisnika internet stranice, kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, pa se na njih primenjuju odredbe ovih Pravila.

18.2. Upotreba kolačića je dozvoljena, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa Zakonom i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu prihvati ili odbije.

18.3. Kolačiće je moguće ukloniti putem promene podešavanja u internet pretraživaču, s tim da uklanjanje kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti internet stranice.

18.4. Kolačići koji se koriste na internet stranici FLEET MANAGEMENT TEAM su:

ZAVRŠNE ODREDBE

19.1. Sve izmene i dopune ovih Pravila moraju biti sačinjene u pisanoj formi i objavljene na internet stranici FLEET MANAGEMENT TEAM 

19.2. Pravila su objavljena na internet stranici FLEET MANAGEMENT TEAM dana 11.10.2021. godine, i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 11.10.2021. godine.

Beograd, 11.10.2021. godine

MB: 21611158
PIB: 112121608
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165d
Tel: 066 837 44 36
Tel: 011 715 79 01
Email:  office@fmtfiscal.com
Najčešća pitanja
Uputstvo za korišćenje aplikacije
Politika privatnosti
© Fleet management team. All rights reserved.
Made by
R.M.F.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram